Integritetspolicy

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Karyd Fastigheter AB, 556886-3400, eller andra bolag inom vår koncern, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig.
Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och
uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.
Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella.
Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter tre månader efter avslagsbeslutet.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina
personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som
hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel
dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar,
när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi
hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.
Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för
att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till
exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter
kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra
tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster.
Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla,
förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god hyresgästkontakt
med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag
kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag,
försäkringsbolag och elbolag.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata
ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer
störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i
lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till
socialnämnden eller andra berörda myndigheter.
Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina
personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera
något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett
inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut
dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om
uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring
är laglig.
Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett
borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter
åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din
lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till
exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig
som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att
spara i sju år plus innevarande år.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för
marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen
av policyn finns tillgänglig på vår webplats, www.karydfastigheter.se

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är Karyd Fastigheter AB som har sitt säte i Malmö. Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss;

Karyd Fastigheter AB
Fridhemsvägen 2
217 74 Malmö

Tel. 040-24 05 60
E-post: info@karydfastigheter.se